Førskolelærer som undervisningsinspektør

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Undervisningsinspektør Unni Grønlie har arbeidet ved Rødskog skole siden 1987, og føler at hun kjenner skolen godt med sine 170 elever og 12 lærere. Grønlie er førskolelærerutdannet og er en av landets første undervisningsinspektører med denne bakgrunnen.

Statusforskjell lærer – førskolelærer
– Jeg startet med barnehageklasse på Rødskog skole i 1987, og ønsket å gi 6-åringene et “bli kjent”-år på skolen. Dette var ikke særlig ansett blant førskolelærerne: de trodde det ble for mye “skole” og for lite lek, sier Unni Grønlie.

Forskjellen på en barnehageklasse og førskoleundervisning i barnehagen, var at barnehageklassens 6-åringer hadde lokaler i skolen. Disse 6-åringene kom senere i samme 1. klasse, og fikk med andre ord en myk overgang til sine medelever, klasserommet og skolen. Da Reform 97 ble innført i fjor høst kom førskolelærerne inn for fullt i skolen.

– Jeg ser nå at skillet mellom lærere og førskolelærere viskes ut, og at sistnevnte yrkesgruppe har fått en helt annen status.  Begge yrkesgrupper ser mer verdien av å bruke hverandres erfaringer til beste for elevene. Leken er i ferd med å bli mer og mer anerkjent både middel og metode, da leken er barnets naturlige uttrykksform og derfor viktig som læringsmetode. Sammen med skolens systematiske jobbing med grunnleggende kunnskapsformidling blir dette et godt utgangspunkt for elevene, mener Unni Grønlie.

Tilleggsutdannelse
Førskolelærerne har nå mulighet til å ta tilleggsutdannelse, slik at de får undervisningskompetanse oppover til 4. klasse. Denne videreutdanningen er lagt til ettermiddag/kveld, i tillegg til noen dagsamlinger. Førskolelærerutdannelsen er 3 år, og etterutdanningen går over 1,5 år i to perioder, til sammen 3 år.

– Kanskje den framtidige grunnskoleutdannelsen blir spesialisert, sier Unni Grønlie.

– En spesielt for småskoletrinnet og en for mellomtrinnet, slik at man kan arbeide med de årstrinnene man er mest interessert i.

– Jeg merker nå godt at lærere og førskolelærere er mer på linje, blant annet blir førskolelærerne ofte spurt om råd, da spesielt om leken og leken som metoden. Den nye reformen inneholder mye av deres pedagogikk, forklarer Grønlie. I en skole er det viktig med samspill: å utnytte hverandres ressurser og ha en felles pedagogisk plattform.

– Personlig mener jeg at å se barnet i sin helhet og med tydelighet og varme er svært viktige for å kunne skape et godt læringsmiljø for elevene, sier Unni Grønlie.

Utfordrende og interessant
– Å være undervisningsinspektør er en utfordrende og interessant jobb, sier Unni Grønlie.

– Det er bare satt av fem timer ukentlig til denne jobben, og mange av oppgavene er de samme som på en stor skole. Takket være at rektor tar noen undervisningstimer, får Grønlie plusset på et par ekstratimer hver uke til undervisningsinspektørjobben.

– Ved siden av å være undervisningsinspektør er jeg klassestyrer for 2. klasse. Dette er en kombinasjon som krever en del rokering og mye egeninnsats. Grønlie hadde selv aldri tenkt på noen jobb i administrasjonen.

– Jeg ble gjort oppmerksom på at jeg kunne søke stillingen og hoppet i det. Jeg synes det var verdt å prøve det, og både liker og synes det er spennende å ha innflytelse og å få være med på å forme et skolemiljø hvor alle forhold legges til rette for god læring og hvor hver enkelt elev blir ivaretatt på best mulig måte, sier undervisningsinspektør Unni Grønlie til slutt.

 

 FAKTASTOLPE

Instruks for undervisningsinspektør:

  1. Undervisningsinspektøren har rektor som nærmeste overordnede. Sammen leder de det daglige arbeidet i skolen.
  2. Undervisningsinspektøren har blant annet til oppgave:

– å fungere som rektor når rektor er fraværende, om kommune ikke fastsetter noe annet

– å møte i styre, råd og utvalg for rektor når rektor finner dette nødvendig

– å arbeide med tildelte spesielle oppgaver

– å delta i lederopplæringstiltak, kurs, informasjonsopplegg m.m.

– å gjøre tjeneste etter skoleslutt og før skolen tar til igjen etter ferier etter samråd med rektor når for- og etterarbeid gjør det nødvendig i forbindelse med undervisninga.

Publisert i 1998.

Legg igjen en kommentar