Spesialister på barn og unge

Tekst: Birgitte Simensen Berg

 Sylva Husemoen er leder av Norsk lærerlag Drammen, hovedtillitsvalgt på statlig område og lærer ved Hallermoen skole. Lærerlaget i Drammen har hatt sine kontorlokaler på Fjellheim skole siden begynnelsen av 1980-årene, og har i dag rundt 700 medlemmer – på landsbasis cirka 83.000 medlemmer. Medlemmene er både lærere, førskolelærere, skoleledere og konsulenter fra både kommunal, offentlig og privat sektor.

Førskolelærerne med fra 1964
– I 1964 var yrkestittelen barnehagelærere og de kom inn i Norsk lærerlag på lik linje med lærerne, understreker Sylva Husemoen, som selv har vært i drammensskolen i 25 år.

– Førskolelærere med sin pedagogikk er spesialister på førskolebarn, mens lærere er spesialister på skolebarn, sier Husemoen. Før Reform 97 ble iverksatt hadde ikke førskolelærerne undervisningskompetanse (Det er Lov om lærerutdanning som regulerer hvem som har undervisningskompetanse i grunnskolen). Nå er det flere klassetrinn og førskolepedagogikken er kommet inn i småskolen. Førskolelærere kan undervise 1. klassinger, mens allmennlærere er kvalifisert for 1. – 10. klassetrinnet. Hvis førskolelærere tar tilleggsutdannelse som tilsvarer 20 vekttall kan de undervise i småskolen – de kan også undervise med 10 vekttall på visse vilkår, hvis de tar de resterende vekttallene i løpet av fem år, sier Sylva Husemoen.

Berike og utfylle
– At de som arbeider med barn og unge spiller på to forskjellige lag, et A- og B-lag, synes jeg er et oppkonstruert problem, mener Sylva Husemoen.

– Min erfaring er at det er likeverdighet mellom yrkesgruppene, og at de beriker og utfyller hverandre, understreker Husemoen. Leken og prosjektarbeid – “learning by doing” – er en viktig del av pedagogikken i Reform 97, hvor målet blant annet er å skape selvstendige, meningsøkende og bevisste mennesker.

– Mitt inntrykk er at førskolelærerne liker seg i skolen. De jeg har snakket med mener det er en spennende og interessant, men også krevende arbeidsplass, sier Husemoen.

Lav status bekymringsfullt
– Førskolelærere og lærere gjør et veldig viktig arbeid. De tar seg av den oppvoksende slekt, og jeg synes det er bekymringsfullt at disse yrkene har så lav status, sier Sylva Husemoen.

– Elevproblematikken er mer sammensatt i dag, det er store klasser, ressursknapphet og omsorgsbiten er blitt større med årene. Dette gjør at skolehverdagen er svært krevende. Det er mange slitne lærerne og mange ser fram til pensjonsalderen. Som leder og hovedtillitsvalgt i Norsk lærerlag Drammen er Sylva Husemoens oppgave å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, rettslige og pedagogiske interesser. Lærerlaget arbeider også med generelle organisasjonsoppgaver, behandler saker som kommer både fra medlemmer og administrasjonen, deltar i drøftinger og tilsettinger, konfliktløsninger, lokale lønnsforhandlinger, samt inngår tariffavtaler med private barnehager.

– Kort sagt mange, men interessante oppgaver, sier Sylva Husemoen til slutt.

Publisert i 1998.

Legg igjen en kommentar